Činnosť notára


Postavenie a činnosť notárov, ako aj ich samosprávu upravuje Notársky poriadok - zákon č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti v znení zákona č. 232/1995 Z.z. a zákona č. 397/2000 Z.z.
V zmysle Notárskeho poriadku je notár štátom určenou a splnomocnenou osobou vykonávať:
 1. notársku činnosť:
  1. spisovať a vydávať listiny o právnych úkonoch (zmluvy, závety)
  2. osvedčovať právne významné skutočnosti, vydávať najmä osvedčenia:
   • o správnosti odpisu alebo fotokópie listiny (vidimácia)
   • o pravosti podpisu na listine (legalizácia)
   • o tom, že bola predložená listina a kedy sa tak stalo
   • o protestácii zmeniek
   • o priebehu valných zhromaždení a zasadaní právnických osôb
   • o tom, že je niekto nažive
   • o vyhlásení o vydržaní
   • o iných skutočnostiach
  3. konať vo veciach notárskych úschov

 2. ďalšiu činnosť - ak tak ustanoví osobitný zákon (napr. Občiansky súdny poriadok - prejednanie dedičstva na základe poverenia súdu). V súvislosti s výkonom notárskej činnosti môže notár poskytovať fyzickým a právnickým osobám právne rady, vykonávať správu ich majetku a spisovať im iné listiny. Odmena notára a náhrada jeho hotových výdavkov je stanovená Vyhl. Ministerstva spravodlivosti SR č. 31/1993 Z.z. v znení Vyhl. Ministerstva spravodlivosti SR č. 209/94 Z.z.